بیمه گر کیست؟
بیمه گر شخصیتی حقوقی دارد که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع خسارت به عهده می گیرد.
بيمه‌گذار کیست؟
بيمه‌گذار شخصیتی حقيقي يا حقوقي است كه طرف تعهد بيمه‌گر است و شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان، مال و مسئوليت خود يا فرد ديگري را براي مدت مشخص و معيني تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
بیمه‌شده کیست؟
مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتی که مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت، مانند بیمه حوادث شخصی و بیمه درمان. در صورتی که مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از جاندار یا بی¬جان است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه بدنه خودرو.
بیمه‌نامه چیست؟
بيمه‌نامه سندي است كه با توجه به قانون و مقررات بيمه و با توجه به پيشنهاد بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر تنظيم شده و از طرف بيمه‌گر در اختيار بيمه‌گذار قرار مي‌گيرد. در بيمه‌نامه حدود وظايف و تكاليف و تعهدات طرفين تحت عناوين شرايط عمومي شرايط پيوست و شرايط خصوصي تعيين مي‌گردد.
شرايط بيمه‌نامه شامل چه چیزهایی است؟
مجموعه ای از شرايط كه درباره قرارداد، وظايف و تعهدات طرفين قرارداد، استثنائات و ساير شرايط بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار و براساس قوانین و مقررات بيمه‌ تنظيم مي‌گردد، شرايط بيمه‌نامه ناميده مي‌شود كه داراي دو قسمت به شرح زير است.
الف) شرايط عمومي بيمه‌نامه:
شرايط عمومي بيمه‌نامه به شرايطي گفته مي‌شود كه كاربردي عام دارد و غالباً در متن بيمه‌نامه درج مي گردد و شامل مقررات کلی قانون بيمه بوده و طرفين قرارداد ملزم به رعايت مفاد آن مي‌باشند.
ب)‌ شرايط خصوصي بيمه‌نامه:
شرايط خصوصي بيمه‌نامه توافق‌هاي خاصي است كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار مورد موافقت قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت با شرايط عمومي بيمه‌نامه شرايط خصوصي ارجحيت دارد.
حق بيمه چیست؟
حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد تا در مقابل، بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت، زيان وارده را جبران كند و يا مبلغي به ذينفع از قرارداد يا اشخاص ثالث بپردازد. حق بيمه را بهاي خطر مي‌نامند و مبلغ آن بستگي به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.
مدت بيمه چقدر است؟
مدت بيمه فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي تعهد بيمه‌گر است كه در طول اين زمان بيمه‌گر متعهد به جبران خسارت¬هاي مورد تعهد مي‌باشد.
خسارت يا غرامت چیست؟
خسارت عبارت است از زيان وارده به مورد بيمه كه جبران آن در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد در بعضي موارد تعهد بيمه‌گر ممكن است بدون وقوع حادثه نيز تحقق پيدا كند مانند پرداخت سرمايه بيمه در انتهاي مدت در صورت حيات بيمه شده (در بيمه عمر و پس‌انداز) و يا برقراري مستمري بازنشستگي و نظاير آن.
فرانشيز چیست؟
به بخشی از مبلغ از خسارت گفته مي‌شود كه بر عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي ندارد.
فرانشيز تلفظ فرانسوي franchise است و به اين كلمه در انگليسي فرانچايز گفته مي‌شود. ريشه اين واژه لاتين است و به معني معافيت و اغماض مي‌باشد. در اصطلاح فني بخشي از خسارت است كه در رابطه بين بيمه گر و بيمه گذار از آن اغماض و صرفنظر مي‌شود.